Об учреждении

   Государственное учреждение образования "Селищанская средняя школа" является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, штамп со своим наименованием.

Юридический адрес учреждения образования: 223620, Республика Беларусь, Минская область, Слуцкий район, д. Селище, ул. Школьная, д.1

Почтовый адрес: 223620 ул. Школьная, д.1, д. Селище, Минская область, Слуцкий район

 ОКПО – 292749716000, УНП – 690343053.

Телефоны: (801795)3-25-18-директор, (801795)5-90-92-учительская, (801795)5-90-82-дежурный

Электронная почта: selische@slutskedu.unibel.by

Официальный Web-сайт: selische.slutsk.edu.by

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется централизованной бухгалтерией отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома.

 Учреждение образования зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 690343053. Свидетельство о государственной регистрации выдано Слуцким  исполнительным комитетом 01.09.2011.

 Подтверждена государственная аккредитация на соответствие заявленному виду средняя школа

СЕРТИФИКАТ №0007222 (приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь от 24.06.2016 г.№283-и)

     Учредителем  и собственником является Слуцкий районный исполнительный комитет . Органом государственного управления является отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома.

Официальный Web-сайт: selische.slutsk.edu.by   

Сайт зарегистрирован в Государственном регистре информационных ресурсов Беларуси  09.02.2015г.№6141504657

 

  Устав Государственного учреждения образования «Селищанская средняя школа» Слуцкого района утвержден решением Слуцкого  райисполкома от 12.08.2011 № 1826, внесены изменения в Устав от 13.12.2013  № 3720 и от 30.12.2015 № 4235.

  Правила внутреннего трудового распорядка Государственного учреждения образования «Селищанская средняя школа» разработаны на основе законодательства о труде и Типовых правил внутреннего трудового распорядка, зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 26 апреля 2000 года; регистрационный номер 8/3389 и изменений от 16.06.2014 года № 38, Кодекса Республики Беларусь об образовании п. 4.6 п. 4 ст. 20. Утверждены директором школы 31.08.2014 года, согласованы с профсоюзным комитетом 28.08.2014 года.

В учреждении образования разработаны на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, постановления Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 года № 283 «Положение об учреждении общего среднего образования», правила внутреннего распорядка для учащихся, утвержденные директором  01.09.2016года. 

  Коллективный договор между нанимателем учреждения образования и профсоюзным комитетом профсоюзной организации учреждения образования «Селищанская средняя школа» Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 2017-2020 годы одобрен на собрании трудового коллектива 03. 02.2017 года (протокол № 2).

 

 

     Руководство учреждением образования осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, положением о соответствующем типе и (или) виде Учреждения образования,  иными актами законодательства, Уставом учреждения образования и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

     Непосредственное руководство учреждением образования осуществляет директор школы, который назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными законодательными актами.

      Директор школы в деятельности по управлению учреждением образования взаимодействует с органами самоуправления учреждения образования.

       В учреждении образования созданы органы самоуправления: совет школы, педагогический совет, попечительский совет, деятельность которых осуществляется в соответствии с положениями, которые утверждаются Министерством образования Республики Беларусь.

 

Задачы

1.Павышэнне якасці адукацыі на падставе развіцця асноўнай і дапаўняльнай адукацыі з улікам задавальнення запытаў усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу 

2.Стварэнне ўмоў для сістэмнай і мэтанакіраванай працы на падрыхтоўку навучэнцаў да прадметных аліппіяд, конкурсаў даследчых прац, інтэлектуальным конкурсам і турнірам 

3.Фарміраваць патрыятызм і нацыянальную самасвядомасць удзельнікаў адукацыйнага працэсу на аснове дзяржаўнай ідэялогіі, у традыцыях павагі да культурнай спадчыны, гістарычнай і духоўнай агульнасці славянскіх народаў


4.Павышэнне ролі сям’і і адказнасці бацькоў за выхаванне дзяцей, выкарыстанне выхаваўчага патэнцыялу сям’іЗ гiсторыразвіцця адукацыі ў вёсцы Селiшча

 Упершыню “школа” у в.Селішча ўпамінаецца ў афіцыйным дакуменце “Описание церквей Минской Епархии Слуцкого уезда” ад 1875 г. У гэтым дакуменце гаворыцца наступнае: «В деревнях Селище и Мащицы утверждены церковно-приходские школы, содержащиеся за счет прихожан, но материальные и педагогические средства оных очень слабые. Развитие грамотности в приходе незначительное и достигает не более 4-х % мужского населения» (Стар. 124).

Якія ж былі гэтыя “зацверджаныя царкоўна-прыходскія школы” і як была арганізавана іх работа?

Сяляне вёскі наймалі падлетка (“дарэктара”), які закончыў ўжо раней царкоўна-прыходскую школу, плацілі яму 1-1,5 рублі за вучобу аднаго дзіцяці ў зімовы перыяд. Дзеці вучыліся толькі зімой, таму што ўвесь астатні час яны павінны былі працаваць.

Пасля заканчэння такой “школы” дзеці больш заможных сялян паступалі ў народныя вучылішчы ў вёсках Лучнікі, Раманава (цяпер вёска Леніна) або Цараўцы (цяпер Кірава).

Царкоўна-прыходскія школы кантраляваліся папом прыхода і існавалі да 1914 г.

Дзяцей вучылі чытаць, пісаць, чатыром асноўным арыфметычным дзеянням, малітвам. У такую “школу” хадзілі 1-2 зімы, мала хто мог наведваць яе 3-4 зімы.

Пасля Першай сусветнай (1914 – 1918 гг.) і Грамадзянскай (1918 – 1920 гг.) войнаў мясцовымі ўладамі для школы былі вылучаны будынкі былой карчмы і пастаялага двара, якія знаходзіліся на скрыжаванні гасцінцаў Масква-Варшава і Слуцк-Нясвіж.

Будынак школы да пачатку Вялікай Айчыннай вайны быў размешчаны каля шашы Слуцк-Брэст (зараз на гэтым месцы знаходзіцца невялікі парк за сучасным магазінам). Школа была ў двух будынках: у адным размяшчаліся вучэбныя класы, а ў другім жылі настаўнікі.

У 1920 г. (па ўспамінах мясцовых жыхароў) была адкрыта пачатковая школа. У 1934 г. была адкрыта сямігодка. 1 кастрычніка 1960 г. – адкрыта васьмігадовая школа. 1 верасня 1962 года пачынае сваё існаванне сярэдняя школа.

      Понедельник - пятница

Проведение уроков                                                                         8.35-14.55

Работа факультативов, занятий по интересам                                  13.30-15.45

        Суббота    

Работа факультативов, занятий по интересам, спортивных секций,

общественно-полезный труд, работа с родителями                             8.40-14.00